Mégse

Találat(ok)

... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. február 16., szerda 17/2000 ... ´´ . . . . . . . . . . . . . . . . . ol Az 1999/2000. tanév rendjér´´ szóló 22/1999. (VI. 9.) OM rendelet ol ... kötelezettsége 20. § A büntetés-végrehajtás szervei — a 21—23. §-ban meg- határozottak szerint — a ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, 2000. február 11., péntek 2000: II ... 2000. március 20. — április 1-jéig terjed´´ idő oszak — II/1. földalapra vonatko- zó —termőföld ... összesen (3010-t´´ 3110-ig) ol 4. tábla Kódszám Sertésállomány 3210 malac, 20 kg alatt 3220 süld´´ 20—50 ...
... —KöM—PM e. r. 20/1999. (XII. 26.) NKÖM r. 48/1999. (XII. 26.) OM r. 34/1999. (XII. 26.) PM r. 35/1999 ... címén levont összeg 25 százalékával, az 1997. évre képzett adó összegét a kere- set, jövedelem 20 ... képzett adó összegéb´´ a kereset, jövedelem 20 száza- ol lékát, de jogosultsági hónaponként ...
... után visszautalásra kerül´´ 20 %-os részesedésigények (Privatizációs Ellenér- o ték Hányad), k) a ... teljesítését követ´´ legalább havonta, oen a hónap 20. napjáig kell végrehajtani és a Kincstárnak bejelenteni ... költségvetés központosított bevételét képez´´ összeg elszámolásáról a o tárgyhónapot követ´´ hónap 20 ...
... rendelet 2. §-a 2000. március 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 5. §-a (2 ... megállapítani. 20. § (1) A bírság kiszabásáról határozatban kell rendelkezni. (2) A bejelentés pótlására ... ol és’’ szövegrész, a 15. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, továbbá 22. § (1) bekezdésében a ,,addig ...
... képest, azt meghaladó mérték´´ ,,pa- u naszkodási hajlam’’ jellemzi a mi 1998-as gyakorlatunkban Pest ... 5,52 11 0,14 nem volt adat nem volt adat 54 0,70 73 0,89 3 0,04 9 0,11 20 0,26 25 0,31 29 0,38 nem volt adat nem volt adat 252 3,28 346 4,22 ... 0,53 37 0,45 5 0,07 8 0,10 20 0,26 nem volt adat nem volt adat 451 5,87 748 9,12 7685 oktatás ...
... rendelte el.’’ 20. § (1) A vhr. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1 ... hatályba. (2) A 3—6. §-ok, a 9—10. §-ok, a 12. §, a 14—15. §-ok, a 20. § (2) bekezdése, a 24 ... hivatásához méltó magatartást tanúsít; oen c) a második tanév megkezdéséig a számára el´´ gép- oírt ...
... ´´ szóló ol 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . A keresőképtelenség ... . rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20 ... ´´ szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb- o ol ,,14. § A keres ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. július ... alkalmazható. 20. § (1) A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték ... esetében pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személynek kell a 20. § (2) bekezdése ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. június ... rendeletben állapítja meg.’’ 6. § A Tt. a következ´´ 20/A. §-sal egészül ki: o ,,20/A. § A számozással ... műsorelosztási szolgálta- tást, illetőleg szerezhetnek a Tt. 20. §-ának (2) bekezdése alapján ...