Mégse

Találat(ok)

... . feladat- és hatáskörében véleményezi a beruházási és a fejlesztéspolitikai koncepciókat, 20. ellátja a ...  műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatokat, 21. a 2007–2013-as programozási ... szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm.  rendeletben, valamint ehhez kapcsolódóan a  szolgáltatási ...
... .  évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.) 20. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki: (Az ... adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 20. §-a a ... ) Hatályát veszti az 1998. évi LXXXIV. törvény 53/A. §-a. 20. Az önálló orvosi tevékenységről szóló ...
... Szabályzatáról 2433 szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról III. Személyügyi ... ellátás: az  ügyiratnak az  irattári tervbe mint elsődleges besorolási sémába való besorolása, 20 ... ) szempontjából ellenőrizni kell. 20. § A minisztériumba érkező papíralapú iratok szkennelésére ...
... megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1230/2017 ... díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról Az 1 ...  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása 8. § A földgáz ...
... alkalommal a 2018/2019. tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a  már ...   képzés kifutó rendszerű befejezésével, de legkésőbb a  2020/2021. tanév végén törli a ... hatóságot.” 4. § 20. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az R1. „(12) Az  engedély ...
... . § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás. Balog ... átlagot elérő, példás magaviseletű, testnevelésből legalább „jó” érdemjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév (10 hónap) időtartamára. ... közzétételre a 18. § szerint. (3) Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjra egy tanév (10 hónap ...
... . (I. 20.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről 3/2017. (I. 24.) KKM közlemény a ... PSZF egyidejű értesítése mellett – tájékoztatja a NISZ Zrt.-t. 20. § (1) A SZELF naptári ... NISZ Zrt. 20. §-ban meghatározottak szerinti értesítésével és a jogosultsági keret hivatali célból ...
... borítékban átvettem: Budapest, 20…… év ………………… hó … nap ……………………………………… kötelezett vagy meghatalmazottja ... . törvény … § (…) bekezdése alapján 20… év …………… hó … napján tett, …………… nyilvántartási számú ... vagyonnyilatkozatának Miniszterelnökségen őrzött egy példányát zárt borítékban visszaadtam. Budapest, 20…… év ...
... . 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. a  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv ... .) FVM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 20.) FVM rendelet, az  Európai Mezőgazdasági ... feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura ...
... szervezet megszűnése 20. § egyéb szervezet megszűnésére (felszámolására, végelszámolására) a ... szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet. 20. A mérlegre vonatkozó sajátos ... . 28.) Korm. rendelet 20.  §-ával hatályon kívül helyezett 7.  § (1), (9)  bekezdését, 9/B.  § (1 ...