Mégse

Találat(ok)

... /681/EU Európai Parlament és a Tanács irányelv.” 20. § (1) Az Nbtv. az 1. melléklet szerinti 3 ... . évi LXIII. törvény módosítása 28. § A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20 ...   tudomásra jutástól számított 10 napon belül köteles erről tájékoztatni.” 50. § (1) A Mavtv. 20. § (2 ...
... 20. alcímének rendelkezéseit az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A  képzés ... . rendelethez Sorszám: ................../20... BIZONYÍTVÁNY kormányablak ügyintézői vizsgáról ... Hídprogramban részt vevő pedagógust a  2016/2017-es tanév első három hónapjára megillető pótlékot 2016 ...
...  államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a miniszteri kabinetfőnök részére bruttó 20 000 Ft, a ... igénybe, e költség megtérítésére nem jogosult.” 20. § A 36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás 8.1–8.6. pontja ... készít, melyet minden tárgyhót követő hónap 20. napjáig megküld a Miniszterelnökség részére, b) a ...
... . tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az  1.  § (4) és (5)  bekezdésében ... miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 7. § (1) Ha a tanév ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Szakképesítés megnevezése (száma) C 1 B A 1 ...
... szervek feladatainak átadásáról 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet Az állami tisztviselők képesítési ... előírásairól 70964 5/2016. (X. 20.) MK rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és ... ) Az Nbjt. 20. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki: (A Fővárosi Törvényszék) „f ...
... .) BM utasítás 20.  pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága ... ) 20 ... H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő • 2016. évi 50. szám 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 ...
... , 20101 j. út – tervezett M3-as autópálya csomópont átkötése 20. M7-710 sz. főút ... a 2018/2019. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatókra kell alkalmazni. 9. § A 2. melléklet „1 ... advice, personnel training and resources as prescribed by the vállalja a Szervezőbizottság ...
... . Bankköltség 9 20. Egyéb szolgáltatás: 2 – minőségbiztosítás, környezetvédelem 21. Kötelező ... 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/3/36 „Agrármarketing célelőirányzat ... ) bekezdéssel egészül ki: „(11) A  (10)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, a  2016/2017. tanév augusztus 1. és ...
...  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 13302 21/2016 ... legfeljebb 20, az  adott megyében ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó ...   tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére – a tanév ...
... egészül ki: „3.  § A  2016/2017. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában az  érettségi vizsgán az  állami ... , klasszikus, romantikus vagy 20. századi dallam lapról éneklése szolmizálva vagy hangnévvel 4#–4b-ig).” ... 20 tétel esetén Térképi ismeretek 1 Kozmikus környezetünk 1 A geoszférák földrajza 9 – A Föld mint ...