Mégse

Találat(ok)

... után visszautalásra kerül´´ 20 %-os részesedésigények (Privatizációs Ellenér- o ték Hányad), k) a ... teljesítését követ´´ legalább havonta, oen a hónap 20. napjáig kell végrehajtani és a Kincstárnak bejelenteni ... költségvetés központosított bevételét képez´´ összeg elszámolásáról a o tárgyhónapot követ´´ hónap 20 ...
... rendelet 2. §-a 2000. március 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 5. §-a (2 ... megállapítani. 20. § (1) A bírság kiszabásáról határozatban kell rendelkezni. (2) A bejelentés pótlására ... ol és’’ szövegrész, a 15. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, továbbá 22. § (1) bekezdésében a ,,addig ...
... képest, azt meghaladó mérték´´ ,,pa- u naszkodási hajlam’’ jellemzi a mi 1998-as gyakorlatunkban Pest ... 5,52 11 0,14 nem volt adat nem volt adat 54 0,70 73 0,89 3 0,04 9 0,11 20 0,26 25 0,31 29 0,38 nem volt adat nem volt adat 252 3,28 346 4,22 ... 0,53 37 0,45 5 0,07 8 0,10 20 0,26 nem volt adat nem volt adat 451 5,87 748 9,12 7685 oktatás ...
... rendelte el.’’ 20. § (1) A vhr. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(1 ... hatályba. (2) A 3—6. §-ok, a 9—10. §-ok, a 12. §, a 14—15. §-ok, a 20. § (2) bekezdése, a 24 ... hivatásához méltó magatartást tanúsít; oen c) a második tanév megkezdéséig a számára el´´ gép- oírt ...
... ´´ szóló ol 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . A keresőképtelenség ... . rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20 ... ´´ szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továb- o ol ,,14. § A keres ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. július ... alkalmazható. 20. § (1) A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték ... esetében pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személynek kell a 20. § (2) bekezdése ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. június ... rendeletben állapítja meg.’’ 6. § A Tt. a következ´´ 20/A. §-sal egészül ki: o ,,20/A. § A számozással ... műsorelosztási szolgálta- tást, illetőleg szerezhetnek a Tt. 20. §-ának (2) bekezdése alapján ...
... HB 77 AS (20—70 dB) fülmögötti készülék 1 60 1 SZ* H 40 400 fix 33 575 B112100035 Kind H 380 (20—70 ... 1999/2000. tanév rendjér´´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268 ... készülékek Viennatone 2000 AXA (20—70 dB) dobozos készülék 1 60 1 SZ* H 27 000 fix 16 915 B111000002 ...
... A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A Budapest, Oldal TARTALOMJEGYZÉK 1999. május ... számára megküldeni negyed- o évenként, a negyedévet követ´´ hó 20. napjáig. A vissza- o A Ktkr. a ... bírálja el. 8. § (1) A minisztérium a járadékot minden hó 20. napjáig folyósítja. (2) A járadék ...
... . 20.) FVM rendelet módosításáról . . . . . . . . . 42/1999. (IV. 23.) FVM r. A vágósertés min ... historical traditions in the different regions of the European States, have agreed as follows: ... form an integral part of the ratification, acceptance or approval and will have the same effect as from ...